ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ…Η ΈΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

www.olympicovision.com

“Μην ζητείς στον έρημο τον ουρανό, όταν η μέρα λάμπει, άστρον πλέον φλογερό και φωτοβόλο από τον ήλιο, και μην ελπίζεις , να δοξάσεις έναν στίβο, πλέον ένδοξο απ΄ αυτόν της Ολυμπίας…”
Ο Πίνδαρος στον Πρώτο Ολυμπιόνικο αφιερωμένο στον Ιέρωνα, νικητή σε αρματοδρομία το 476 π.Χ , μας λέει ότι όπως το νερό είναι το υπέρτατο αγαθό της ζωής, όπως ο χρυσός ξεπερνάει κάθε μορφή πλούτου, όπως ο ήλιος, ανάμεσα στ’ άλλα αστέρια, είναι το πιο λαμπερό άστρο, παρόμοια και οι αγώνες της Ολυμπίας είναι ανώτεροι απ’ όλους τους άλλους. Αυτή είναι η αξία των Ολυμπιακών Αγώνων! Πηγή έμπνευσης για το όραμά μας η Αρχαία Ολυμπία!

Μόνιμη Διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στη Ελλάδα με διαφορετική Χώρα Διοργανωτή κάθε Φορά!

“Do not ask from the sky in the desert, when the day is shining, to find a star that is more fiery and radiant from the sun, and do not hope to glorify a track, more glorious than the Olympia’s …”
Pindaros in the First Olympian dedicated to Jerome, winner of a chariot race in 476 BC, tells us that as water is the supreme good of life, as gold surpasses all forms of wealth, as the sun, among other stars, is the brightest one, similar and the games of Olympia are superior to all others. This is the value of the Olympic Games! Ancient Olympia is a source of inspiration for our vision!

Permanent Holding of the Olympic Games in Greece with a different Host Country each time!