ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΠΠΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΜΟΓΕΝΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗ

www.olympicovision.com

Αν και έχω ξαναγράψει για τον μεγάλο Ελληνα, ομογενή ευεργέτη, Ευαγγελή Ζάππα, απαντώντας σε αίτημα διαδικτυακού φίλου σας παραθέτω το εξής κείμενο. Ο Ευαγγέλης Ζάππας ήταν ένας πλούσιος Έλληνας από την Ήπειρο, η οποία την εποχή εκείνη βρισκόταν ακόμα υπό οθωμανική κυριαρχία. Τη δεκαετία του 1830 ο Ζάππας απέκτησε περιουσία στην Ρουμανία, ως έμπορος, γαιοκτήμονας και χρηματοδότης της Ελληνικής ναυτιλίας. Όπως και πολλοί άλλοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αναζητούσε κάποιο εθνικό στόχο για να τοποθετήσει τα χρήματα του. Ήταν η εποχή των μεγάλων ευεργετών της διασποράς, οι οποίοι βοήθησαν να ομορφύνει η Αθήνα με μερικά από τα ωραιότερα της κτίρια. Ο Ζάππας βρήκε το στόχο που ήθελε στην ιδέα της αναβίωσης των ολυμπιακών αγώνων. Εμπνεόμενος από το Σούτσο ο Ζάππας έγραψε στο βασιλιά Όθωνα στις αρχές του 1856 και του πρότεινε να χρηματοδοτήσει την αναβίωση των ολυμπιακών αγώνων σε τριετή βάση και να αθλοθετήσει βραβεία για τους νικητές. Ο Ζάππας ωστόσο ήταν διατεθειμένος να προσφέρει ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό και έτσι από αυτό γεννήθηκε η ιδέα του σημερινού Ζαππείου μεγάρου στο κέντρο της Αθήνας. Το Ζάππειο αρχικά λειτούργησε ως εκθεσιακός χώρος. Ο Ευαγγέλης Ζάππας πέθανε το 1865 άφησε πίσω του λεπτομερή διαθήκη, η οποία επρόκειτο στην πραγματικότητα να γίνει αιτία για πολλές διχόνοιες καθώς έκανε ό,τι μπορούσε για να δεσμεύσει τους κληρονόμους του και στην παραμικρή ακόμη λεπτομέρεια. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του λαμβάνει ο ξάδερφος του, Κωνσταντίνος Ζάππας που εργάστηκε πιστά μαζί του. Ο Ζάππας έδινε οδηγίες ώστε να χτιστεί το κατάστημα των Ολύμπιων “μετά του σταδίου αυτού αξιοπρεπές και ευρύχωρον” δηλαδή το σημερινό Ζάππειο. Το Ζάππειο μέγαρο εγκαινιάστηκε στις 20 Οκτωβρίου 1888, επί ευκαιρία του επαναπατρισμού της κεφαλής του Ευαγγελή Ζάππα, ο οποίος είχε ζητήσει να σταλεί στην Αθήνα και να ταφεί στο κτίριο που είχε και ο ίδιος ιδρύσει. Η κεφαλή πράγματι εντοιχίστηκε στο κτίριο έως και σήμερα και μπορεί κανείς να δει την πλάκα η οποία μνημονεύει το γεγονός. Η Ελληνική ομογένεια έχει αποδείξει διαχρονικά ότι έχει το ψυχικό σθένος να σηκώσει το βάρος των μεγάλων εθνικών οραμάτων!

Although I have rewritten about the great Greek, expatriate benefactor, Evangelis Zappas, responding to a request from an online friend, I quote the following text. Evangelis Zappas was a wealthy Greek from Epirus, which at that time was still under Ottoman rule. In the 1830s Zappas acquired property in Romania, as a merchant, landowner and financier of Greek shipping. Like many other successful entrepreneurs he was looking for a national target to invest his money in. It was the time of the great benefactors of the Diaspora, who helped to beautify Athens with some of its most beautiful buildings. Zappas found the goal he wanted in the idea of ​​reviving the Olympic Games. Inspired by Sucho, Zappa wrote to King Otto in early 1856, proposing that he fund the revival of the Olympic Games on a three-year basis and award prizes to the winners. Zappas, however, was willing to offer a huge amount of money and so from this was born the idea of ​​the current Zappeion mansion in the center of Athens. The Zappeion originally functioned as an exhibition space. Evangelis Zappas died in 1865 and left behind a detailed will, which was to become the cause of many disputes as he did everything he could to bind his heirs to the smallest detail. Most of his fortune is taken by his cousin, Konstantinos Zappas, who worked faithfully with him. Zappas gave instructions for the construction of the Olympia store “after this stage, dignified and spacious”, that is, the current Zappeion. The Zappeion Palace was inaugurated on October 20, 1888, on the occasion of the repatriation of the head of Evangelis Zappas, who had asked to be sent to Athens and buried in the building he had founded. The head was actually built into the building to this day and one can see the plaque which mentions the event. The Greek community has proven over time that it has the mental strength to lift the weight of the great national visions!