ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ….

Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και να γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και αν έχω όλη τη πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμα και βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη τότε δεν είμαι τίποτα απολύτως.
Απ.Παύλος ( προς Κορινθίους)