ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ Κο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟ

www.olympicovision.com

Στα γραφεία της Olympico Vision, πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση διερεύνησης συνεργασίας, μεταξύ της Προέδρου κυρίας Θεοτόκη – Τιτή Ντολαπτσή και του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ. κυρίου Αναστασίου Γερασιμάτου, μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας και υψηλών προσδοκιών. Αναλύθηκαν οι στόχοι, οι ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί και έγινε αναφορά στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί. Μα πάνω απ’ όλα, αναλύθηκε διεξοδικά το πλαίσιο οικονομικής ωφελιμότητας για την Ελλάδα μας και το πλαίσιο προσφοράς θέσεως εργασίας στους νέους και στις νέες μας που αναγκάζονται να ξενιτευτούν.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, ως νομική επιχειρηματική οντότητα και ως σύνολο φυσικών προσώπων (μέλη και επιχειρησιακά στελέχη) συστρατεύεται επίσημα και με όλες του τις δυνάμεις, στο πλευρό της Προέδρου της Olympico Vision μας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυναμική της διεθνούς προσπάθειας για την επίτευξη ενός υψηλού στόχου, της μόνιμης τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, από διαφορετική κάθε φορά χώρα / πόλη.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, αποτελεί τον πρώτο και τον μεγαλύτερο ιδιωτικό οργανισμό εμπειρογνωμοσύνης στην Ελλάδα και στην Κύπρο στην διαχείριση κρίσεων και στην αντιμετώπιση καταστροφών. Με διεθνή εμπειρία των στελεχών του άνω των 45 ετών στα πεδία πολέμων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, κρίσεων, επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και αντιμετώπισης μαζικών ατυχημάτων, αναλαμβάνει την εξειδίκευση επαγγελματιών, εθελοντών και πολιτών στην διαχείριση του επείγοντος σε κάθε τομέα. Στις επιχειρήσεις πεδίου, αναλαμβάνει έπειτα από ανάθεση, έργα ταχείας αντίδρασης και υψηλής ωφελιμότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.

At the offices of Olympico Vision, a cooperation investigation meeting took place today, between the President Mrs. Theotoki – Titi Ntolaptsi and the General Manager of E.I.DI.K.KA. Mr. Anastasios Gerasimatos, in an atmosphere of cordiality and high expectations. The objectives, the actions that have been completed were analyzed and reference was made to the actions that have been planned. But above all, the framework of economic benefit for our Greece and the framework of offering jobs to our young people who are forced to emigrate were analyzed in detail.
The Hellenic Institute for Crisis and Disaster Management, as a legal business entity and as a set of natural persons (members and business executives) is formally mobilized with all its forces, alongside the President of our Olympico Vision, in order to maximize the dynamics of the international effort for the achievement of a high goal, the permanent performance of the Olympic Games in Greece, from a different country / city each time.
The Hellenic Institute of Crisis and Disaster Management is the first and largest private body of expertise in Greece and Cyprus in crisis management and disaster management. With international experience of its executives over 45 years in the fields of war, natural and technological disasters, crises, search and rescue operations and dealing with mass accidents, it undertakes the specialization of professionals, volunteers and citizens in emergency management in every field. In the field operations, it undertakes, after assignment, projects of quick reaction and high utility in Greece and internationally.